Retourneren:

Modelformulier voor retourneren

Adresgegevens ondernemer

Robuustelampen.nl

Marconistraat 8

3771 AM Barneveld

Fax. 0342-408059

Tel:0342-219090

info@robuustelampen.nl

www.robuustelampen.nl

 

Herroepen kan via het onderstaande modelformulier:

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Binnen 14 dagen worden u klachten beantwoord.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering.

 Bij de consument worden kosten in rekening gebracht indien deze het product beschadigd heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. € 5.75.

 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

 

Via deze link kunt u het model formulier voor herroepingsrecht nalezen. 


https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/nieuws/1805/europees-modelformulier-voor-herroeping-komt-er-aan 

 

U Klachten en Geschillen" ook naar het Europese ODR Platform.

U kunt dit doen door bij uw huidige verwijzing te vermelden dat consumenten hun klacht ook kunnen indienen via het ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunt uw klacht melden via de telefoon 0342-219090 of naar info@robuustelampen.nl