Bestellen en Betalen

U kunt bij ons snel en veilig betalen via iDeal pay of onder rembours.

Mocht u een artikel op de site gezien hebben dat tijdelijk niet meer op voorraad is, neemt u dan contact met ons op. Telefonisch: 0342-219090

of via de mail: info@robuustelampen.nl

Wij zetten het artikel dan voor u in bestelling en houden u op de hoogte.

Van Ginkel Keukens, of D. Van Ginkel & zo BV 

NL59INGB0007471741

 

Zodra uw betaling binnen is, verwerkt Robuustelampen.nl uw verzending. De verzend kosten zijn € 5,75 per verzending in Nederland.

De prijzen zijn inclusief BTW.

De klant ontvangt een track & track code.

De meeste artikelen kunnen wij uit voorraad leveren binnen 5 dagen! Wij verzenden de bestelde producten via DPD. Als u niet thuis bent, zal DPD het pakket later opnieuw aanbieden. Bent u dan ook niet aanwezig, dan zal DPD voor de derde afleverpoging eerst telefonisch contact met u trachten te leggen.

Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord.

 

 

Retourneren: 

"U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per
fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U dient degoederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop uhet besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden ofte overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen isverstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
 
Inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de
ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen
keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard
levering. De standaard levering kosten zijn € 5.75. 
 
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie
heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht."
 
U kunt gebruik maken van de Europese modelformulier voor herroeping.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten: 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 
Modelformulier voor retourneren:

Adresgegevens ondernemer

Robuustelampen.nl

Marconistraat 8

3771 AM Barneveld

Fax. 0342-408059

Tel. 0342-219090


info@robuustelampen.nl

www.robuustelampen.nl


Herroepen kan via het onderstaande modelformulier:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering.

Bij de consument worden kosten in rekening gebracht indien deze het product beschadigd heeft.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt het herroepingsformulier gebruiken, maar bent hier niet toe verplicht. U dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering (€ 5.75).

De kosten voor de retourzending komen voor uw eigen rekening.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Via deze link kunt u het model formulier voor herroepingsrecht nalezen. 
https://www.thuiswinkel.org/bedrijven/nieuws/1805/europees-modelformulier-voor-herroeping-komt-er-aan.
 

Mochten er klachten zijn kunt u terecht op:

Marconistraat 8

3771 AM Barneveld

Tel:0342-219090

 Of 

info@robuustelampen.nl

 U kunt uw klacht melden via de telefoon  of naar info@robuustelampen.nl